Start / Status prawny działania

Status prawny działania

 

UCHWAŁA NR XXVI/303/04
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie połączenia Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach
i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach w zespół oraz nadania nazwy
i statutu temu zespołowi.


Na podstawie art. 62 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161 i Nr 145, poz. 1532) oraz art.12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 października 2004 r. łączy się Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach w zespół.

2. Zespołowi, o którym mowa w ust. 1 nadaje się nazwę: Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach, zwane dalej „Centrum”.

§ 2. 1. Akt założycielski Centrum stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach do podpisania aktu założycielskiego Centrum.

§ 3. Centrum nadaje się statut , stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 października 2004 r.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław JurewiczZałącznik nr 1
do uchwały nr XXVI/303/04
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 września 2004 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

Na podstawie art. 62 ust. 3, w związku z art. 58 ust. 1, 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. nr 28, poz. 153 i nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, poz. 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161 i Nr 145, poz. 1532) oraz art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203)

t w o r z y s i ę

z dniem 1 października 2004 r.

publiczny zespół placówek- o nazwie: Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach

- z siedzibą w Suwałkach (ul. Kamedulska 3).Suwałki, dnia 29 września 2004 r.
Otrzymują:

3. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach
4. Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach
5. Podlaski Kurator Oświaty
6. a/a

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław JurewiczZałącznik nr 2
do uchwały nr XXVI/303/04
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 września 2004 r.

STATUTCENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SUWAŁKACHStatut został opracowany w oparciu o przepisy:1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), zwanej w dalszej treści Statutu „ustawą”;

2) rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego (Dz.U. Nr 132, poz. 1226);

3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz.U. Nr 132, poz. 1225);

4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz.U. Nr 84, poz. 779).

ROZDZIAŁ I POSTANOWIEWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Nazwa zespołu placówek: Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach, zwane w dalszej treści Statutu „Centrum”.
2. Siedzibą Centrum jest Miasto Suwałki (ul. Kamedulska 3).
3. Nazwa Centrum używana jest w pełnym brzmieniu na tablicy urzędowej.
4. Centrum może używać skrótu swojej nazwy w brzmieniu: CDN i KU w Suwałkach.
§ 2. 1. Centrum jest zespołem publicznych samorządowych placówek oświatowych.
2. Organem prowadzącym Centrum jest Miasto Suwałki.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.
§ 3. Centrum używa pieczęci wg. ustalonych wzorów.

ROZDZIAŁ II ORGANIZACJA CENTRUM§ 4. 1. W skład Centrum wchodzą następujące placówki oświatowe:
1) Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, zwany w dalszej treści ,,SODN”;
2) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach, zwane w dalszej treści ,,CKU”.
2. Organizację placówek, o których mowa w ust. 1 określają ich statuty nadane w trybie przepisów ustawy oraz rozporządzeń wymienionych w pkt 2 i 4 wstępu do niniejszego statutu.
§ 5. 1. W Centrum może zostać powołana Rada Programowa, zwana w dalszej treści Statutu „Radą”.
2. W skład Rady mogą wchodzić przedstawiciele:
1) Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach;
2) Prezydenta Miasta Suwałk;
3) Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku;
4) stowarzyszeń, fundacji, szkół oraz innych podmiotów, w tym lokalnych pracodawców.
3. Radę powołuje Dyrektor zarządzeniem na czas określony.
4. Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin jej pracy ustalony przez Dyrektora zarządzeniem.
5. Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie planów i inicjatyw Dyrektora w zakresie kierunków kształcenia i doskonalenia ustawicznego dorosłych, w tym zwłaszcza w zakresie kształcenia zawodowego;
2) inicjowanie kierunków kształcenia ustawicznego i doskonalenia dorosłych;
3) wspieranie inicjatyw Dyrektora w zakresie statutowej działalności Centrum;
4) wspomaganie działań Dyrektora zmierzających do tworzenia warunków do realizacji zadań związanych z działalnością statutową Centrum.

ROZDZIAŁ III ORGANY CENTRUM

§ 6. 1. Organem Centrum jest Dyrektor, zwany dalej „Dyrektorem”, który jest równocześnie Dyrektorem placówek, o których mowa w § 4 ust. 1.
2. Dyrektor kieruje Centrum i reprezentuje go na zewnątrz a w szczególności:
1) zatrudnia i zwalnia pracowników Centrum;
2) przyznaje nagrody pracownikom oraz udziela im kar porządkowych;
3) wnioskuje w sprawach przyznawania pracownikom nagród i innych wyróżnień;
4) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Centrum;
5) dysponuje środkami budżetowymi ujętymi w planie finansowym Centrum i odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie;
6) realizuje zadania dyrektora placówek, o których mowa w § 4 ust. 1, określone w statutach tych placówek;
7) bezpośrednio nadzoruje pracę placówki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i jest bezpośrednim przełożonym doradców metodycznych;
8) bezpośrednio nadzoruje pracę wicedyrektora i pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Centrum.
3. Stanowisko Dyrektora powierza organ prowadzący w trybie i na zasadach określonych w ustawie.
§ 7. 1. Organem SODN jest Dyrektor, o którym mowa w § 6 ust. 1.
2. Organami CKU są:
1) Dyrektor, o którym mowa w § 6 ust. 1;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Samorzad Słuchaczy.
3. Zadania organów wymienionych w ust. 1 i 2 określone zostały w statutach SODN i CKU

ROZDZIAŁ IV CELE I ZADANIA CENTRUM

§ 8. Celem działalności Centrum jest:
1) dostosowanie oferty kształcenia i doskonalenia osób dorosłych do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz wymogów europejskich;
2) wpływanie, poprzez realizację odpowiednich kierunkow kształcenia i doskonalenia osób dorosłych, na ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie Suwałk i okolic;
3) dostosowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli do potrzeb wynikających z reformy systemu oświaty oraz z integracji europejskiej;
4) tworzenie warunkow organizacyjnych, kadrowych i finansowych do prowadzenia działalności statutowej placówek wchodzących w jego skład, tj. wymienionych w § 4 ust. 1.
§ 9. Do zadań Centrum należy:
1) współdziałanie przy:
a) wypracowywaniu kierunków rozwoju kształcenia zawodowego na terenie miasta,
b) dokonywaniu oceny stanu kształcenia i doskonalenia dorosłych na terenie Suwałk, w tym kształcenia i doskonalenia nauczycieli;
2) podejmowanie inicjatyw w zakresie wdrażania kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy;
3) zapewnienie dorosłym z terenu Suwałk i okolic, w tym nauczycielom możliwości korzystania z różnorodnych form kształcenia i doskonalenia, w tym:
a) w formach szkolnych – w ramach wszystkich określonych w ustawie typów szkół ponadgimnazjalnych,
b) w formach pozaszkolnych – ( kursy, w tym kursy zawodowe, seminaria, konferencje, studia podyplomowe);
4) tworzenie warunków do zdobywania przez dorosłych tytułów zawodowych ( robotnika wykwalifikowanego i mistrza w zawodzie);
5) zapewnienie placówkom wchodzącym w skad Centrum kadry nauczycieli, w tym doradców metodycznych;
6) zapewnienie obsługi administracyjnej i finansowej Centrum;
7) zapewnienie bazy dydaktycznej oraz administracyjno – obsługowej na potrzeby Centrum;
8) podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków finansowych pozabudżetowych, w tym zwłaszcza pochodzących z funduszy unijnych;
9) koordynowanie pracy placówek wymienionych w § 4 ust. 1.
§ 10. Cele i zadania placówek, tj. SODN i CKU regulują statuty tych placówek.

ROZDZIAŁ V PRACOWNICY CENTRUM§ 11. 1.W Centrum, w celu wykonywania zadań administracyjno – gospodarczych i budżetowo – księgowych oraz utrzymania ładu, porządku i higieny, zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi, w tym główny księgowy.
2. Liczbę i rodzaj stanowisk, na których zatrudnieni są pracownicy wymienieni w ust. 1 oraz pracownicy SODN i CKU określa arkusz organizacyjny Centrum na dany rok.
3. Szczegółowy zakres obowiązków i zadań pracowników administracji i obsługi określa Dyrektor.
§ 12. Zasady zatrudniania pracowników SODN oraz zakres ich zadań określa statut tej placówki.
§ 13. Zakres zadań pracowników zatrudnionych w CKU określa statut tej placówki.
§ 14. 1. W Centrum tworzy się stanowisko wicedyrektora, zwanego dalej „Wicedyrektorem”.
2. Wicedyrektor bezpośrednio nadzoruje pracę placówki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i jest bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych w tej placówce.

ROZDZIAŁ VI ZASADY FINANSOWANIA CENTRUM§ 15. Centrum jest jednostką budżetową i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową oraz materiałową , zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 16. Organ prowadzący Centrum zapewnia w budżecie środki finansowe na jego utrzymanie oraz organizacyjne i kadrowe warunki do realizacji zadań statutowych.
§ 17. W przypadku powierzenia Centrum przez inne jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu doskonalenia nauczycieli, jednostki te zapewnią stosowne środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań, zgodnie z zawartymi na tę okoliczność porozumieniami.
§ 18. Centrum może pozyskiwać na swoją działalność również środki z innych źródeł, w tym zwłaszcza z funduszy unijnych.

ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 19. Centrum prowadzi i przechowuje dokumentację swojej działalności, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 20. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy.
§ 21. Zmiany statutu dokonywane są przez organ prowadzący w trybie właściwym do jego uchwalenia.
§ 22. Statut wchodzi w życie z dniem nadania przez organ prowadzący.
§ 23. W sprawach uregulowanych odmiennie w statucie Centrum tracą moc postanowienia statutów łączonych placówek, wymienionych w § 4 ust. 1 niniejszego statutu.

Autor: Tomasz Deresz
Data opracowania informacji: 2007-12-28
Data wprowadzenia do BIP: 2007-12-28
Data publikacji: 2007-12-28
Data modyfikacji: 2007-12-31
Drukuj
 
1